Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Uzyskanie stypendium socjalnego

Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

Wnioskodawcą powinien być:

  • rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
  • uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
  • wielodzietności,
  • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • rodziny niepełnej,
  • zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane przez siły przyrody i przez działania ludzi).

Zgodnie z art. 90n ust. 6 ustawy o systemie oświaty wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, jednak ze względu na fakt, iż dzień ten w tym roku wypada w niedzielę, kompletnie wypełnione wnioski wraz ze stosownymi załącznikami mogą być przyjmowane do dnia 16 września 2019 r.

Do informacji dołączone zostały:

Więcej informacji na stronie https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/stypendia-szkolne/

Leave Comment