Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

1a, 1b, 1c, 1d – technik pojazdów samochodowych

Nauka trwa 5 lat.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

 • język polski
 • język obcy nowożytny (wiodący)
 • matematyka
 • technika

Nauczane języki (pierwszy język jako kontynuacja, drugi od podstaw lub jako kontynuacja):

 • język angielski
 • język niemiecki

Kształcąc się w tym zawodzie zdobywasz kwalifikacje do:

 • obsługi, diagnozowania oraz naprawy pojazdów samochodowych

lub

 • obsługi, diagnozowania oraz naprawy mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

oraz

 • organizacji i prowadzenia procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

Zdobywasz umiejętności:

 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalenia przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych
 • sprzedaży pojazdów samochodowych i artykułów motoryzacyjnych
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie  umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B

Możesz zdobyć zatrudnienie w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych
 • salonach sprzedaży samochodów
 • sklepach zajmujących się sprzedażą części samochodowych
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji

Dodatkowe informacje:

            Osiągnięciami szkoły są dobre i bardzo dobre wyniki uczniów na egzaminach maturalnych i zawodowych, jak również liczne nagrody i wyróżnienia w konkurach oraz turniejach motoryzacyjnych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w gmachu szkoły, w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych i specjalistycznych. Szkoła posiada nowoczesną pracownię elektrotechniki i elektroniki oraz  diagnostyki samochodowej. Trzy nowe pracownie komputerowe, certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, wyposażone są w komputery włączone do sieci szkolnej (lokalnej) z bezpośrednim dostępem do Internetu. W dwóch bibliotekach znajdują się bogate księgozbiory ze skomputeryzowanymi katalogami oraz centra multimedialne z bezpośrednim dostępem do Internetu. W procesie dydaktycznym stosowane są nowoczesne metody nauczania, m. in. w ramach nauczania rysunku technicznego oraz przedmiotów kierunkowych wykorzystuje się technologię komputerową.

         W szkole działają liczne koła zainteresowań, m. in.: informatyczne, fotograficzne, motoryzacyjne, artystyczne i inne oraz szkolny klub sportowy.

        Zajęcia praktyczne odbywają się w budynku Warsztatów Szkolnych oraz w lubelskich firmach samochodowych i mechanicznych. Uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne w dobrze zorganizowanych działach warsztatowych m. in. napraw samochodów i stacji kontroli pojazdów.

Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE przeprowadzającym zewnętrzne egzaminy z kwalifikacji w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

            Wysoki poziom kadry nauczycielskiej w szkole i w warsztatach szkolnych, dobre wyposażenie szkoły w środki i pomoce dydaktyczne zapewniają naszym uczniom zdobycie wszechstronnego wykształcenia i atrakcyjnego zawodu. Ich kwalifikacje są wysoko oceniane przez pracodawców w naszym regionie, o czym świadczy duża liczba naszych absolwentów zatrudnianych w renomowanych firmach i serwisach samochodowych. Znacząca liczba absolwentów zdobywa indeks wyższych uczelni.