Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Szeregi Szkół Partnerskich UMCS zasilił Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

29 września 2022 r. zawarliśmy umowę o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach Programu Szkół Partnerskich

PROGRAM SZKÓŁ PARTNERSKICH UMCS

            Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej realizuje autorski program współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi, w ramach którego oferuje Szkołom Partnerskim opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz możliwość udziału uczniów i nauczycieli w specjalnie organizowanych pokazach, warsztatach czy spotkaniach naukowych. Umowy o współpracy dotychczas podpisało ponad 80 szkół ponadpodstawowych z Polski i zagranicy. W tym roku szkolnym nasza szkoła dołączyła do tego grona. Osobą odpowiedzialną za współpracę na terenie naszej szkoły jest Pan Łukasz Maciąg.

W ramach współpracy Uniwersytet proponuje w szczególności:

 • objęcie systemem konsultacji przez pracowników Uniwersytetu szczególnie uzdolnionych uczniów przygotowujących się do konkursów i olimpiad;
 • przeprowadzenie wykładów przedmiotowych przez kadrę naukową Uniwersytetu
  z tematów ustalonych ze szkołą partnerską;
 • współpracę studentów Uniwersytetu i młodzieży szkolnej na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej w ramach: kół zainteresowań, mediów akademickich, grup artystycznych
  i sportowych;
 • udostępnianie dla wycieczek przedmiotowych zasobów dydaktycznych Uniwersytetu;
 • współpracę w zakresie organizacji projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauki;
 • ułatwienie młodzieży dostępu do księgozbioru na zasadzie możliwości korzystania
  z czytelni Bibliotek Wydziałowych i Instytutowych oraz Biblioteki Głównej UMCS.

Dodatkowo proponujemy Szkołom pakiet różnorodnych form współpracy na płaszczyźnie edukacyjnej, sportowej i kulturalnej. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy zgłaszane ze strony naszych Partnerów.

Organizowanie spotkań przedstawicieli Uczelni z uczniami Szkół Partnerskich

Indywidualne spotkania przedstawicieli Uczelni z uczniami klas II i III stanowią doskonałą okazję do zaprezentowania szerokiej oferty kształcenia proponowanej przez nasz Uniwersytet.

Dodatkowo w ramach organizowanych spotkań proponujemy:

 • przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych w zakresie rozwoju edukacyjnego dla uczniów klas maturalnych – tematyka warsztatów jest ustalana bezpośrednio z pełnomocnikiem szkoły wyznaczonym do kontaktu z Uczelnią, w zależności od ustalonych potrzeb poszczególnych klas;
 • indywidualne konsultacje dla młodzieży ukierunkowane na wybór dalszego kierunku kształcenia,
 • prezentacje działalności kół naukowych oraz organizacji studenckich UMCS;
 • krótkie prezentacje osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych studentów działających w organizacjach studenckich mają na celu zachęcenie uczniów do podejmowania różnych inicjatyw i angażowania się w projekty realizowane przez studencki ruch naukowy UMCS;
 • krótkie wykłady tematyczne, prowadzone przez młodą kadrę naukową oraz studentów – przedstawicieli kół naukowych UMCS z wybranych obszarów kształcenia (m.in. nauk społecznych, prawnych, ekonomicznych), tematy prezentacji dostosowane do profilu kształcenia oraz potrzeb zgłoszonych przez Szkołę;
 • organizowanie spotkań z rodzicami młodzieży szkolnej w celu dokładnego wyjaśnienia zasad rekrutacji oraz warunków studiowania na UMCS.

Cieszymy się, że nasza szkoła oficjalnie jest placówką partnerską UMCS, ponieważ z uczelnią współpracujemy od lat. Więcej szczegółów w linku: https://www.umcs.pl/pl/wspolpraca-ze-szkolami,114.htm

Ł. Maciąg