Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Kamila Olszaka

W dniu 7 listopada 2017 roku uczeń naszej szkoły Kamil  Olszak z klasy 4 b, wraz ze swoją wychowawczynią panią Małgorzatą Goławską, uczestniczył w uroczystości wręczenia stypendium Prezesa Rady Ministrów, która miała miejsce w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Nasz stypendysta otrzymał okolicznościowy dyplom z rąk wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka  i Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk.

Stypendium to przyznawane jest najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości. Aby otrzymać stypendium kandydat musi spełnić przynajmniej jeden z  podanych warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem, tj. uzyskać średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen a także wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy – wyniki co najmniej dobre.

Serdecznie gratulujemy Kamilowi  i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

M.G