Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s. 1), dalej „RODO”, Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie; dane adresowe: al. J. Długosza 10a, 20–054 Lublin.
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: Witold Przeszlakowski. Kontakt: email: zss@iod.lublin.eu, tel: 81 466 1770 lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania są:
  1. przepisy Kodeksu Pracy i ustawa o pracownikach samorządowych oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, oraz inne przepisy prawa.
  2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
  3. niezbędność do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO).
  4. niezbędność do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy (art. 9 ust. 2 lit. h) RODO).
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 5. Dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymywania od nas swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody;
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych

im. St. Syroczyńskiego w Lublinie

Ryszard Morawski