Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

 1. Deklaracja dostępności cyfrowej serwisu zss.lublin.eu
 2. Deklaracja dostępności architektonicznej Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie
 3. Klauzula informacyjna RODO w zakresie danych osobowych

Deklaracja dostępności cyfrowej serwisu zss.lublin.eu

Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie www.zss.lublin.eu.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne (skany dokumentów) z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Redaktorzy serwisu dokładają wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.
 • Pojawią się błędy w semantyce html.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem ZSS. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 81 466 4022 lub poprzez e-mail poczta@zss.lublin.eu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Deklaracja dostępności architektonicznej Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie:
 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
  1. szkoła:
   • dojście do budynku od al. Jana Długosza, gdzie mieści się wejście główne A po przejściu 3 schodków wzwyż, brak ograniczeń w obszarze kontroli;
   • dojście do budynku od al. Jana Długosza, gdzie mieści się wejście główne B po przejściu 6 schodków w dół, brak ograniczeń w obszarze kontroli;
   • dojście do budynku od placu apelowego (od ul. księdza Jerzego Popiełuszki) gdzie mieści się wejście boczne;
   • dojazd do budynku od ul. księdza Jerzego Popiełuszki 1
  2. warsztaty
   • budynek 1 – dojście do budynku od ul. księdza Jerzego Popiełuszki, 3 wejścia na działy warsztatowe z poziomu chodnika z terenu warsztatów szkolnych;
   • budynek 2 – dojście do budynku od ul. księdza Jerzego Popiełuszki, 2 wejścia do budynku głównego z poziomu chodnika z terenu warsztatów szkolnych, 1 wejście na dział warsztatowy (3 bramy wjazdowe) z poziomu chodnika z terenu warsztatów szkolnych i 1 na dział obróbki mechanicznej z poziomu chodnika z terenu warsztatów szkolnych;
   • budynek 3 – dojście do budynku od ul. księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie mieszczą się: wejście do pracowni EiE z poziomu chodnika z terenu warsztatów szkolnych, wejście na dział warsztatowy po przejściu 3 schodków wzwyż z terenu warsztatów szkolnych,
   • budynek 4– dojście do budynku od ul. księdza Jerzego Popiełuszki, wejście dział warsztatowy z poziomu chodnika z terenu warsztatów szkolnych;
   • budynek 5 – dojście do budynku od ul. księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie mieszczą się wejście do garaży (poprzez bramy wjazdowe) z poziomu chodnika z terenu warsztatów szkolnych;
   • budynek 6 – dojście do budynku od ul. księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie mieszczą się: wejście do magazynów po przejściu 8 schodków wzwyż z terenu warsztatów szkolnych, wejście do magazynów w poziomu chodnika z terenu warsztatów szkolnych, wejście do magazynów po przejściu 4 schodków w dół z terenu warsztatów szkolnych;
   • budynek 7 – dojście do budynku od ul. księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie mieszczą się 4 wejścia z poziomu chodnika i 5 wjazdów z terenu warsztatów szkolnych i szkoły;
 2.  Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  1. korytarze:
   • szkoła: korytarze na pierwszym, drugim oraz trzecim piętrze dostępne z klatek schodowych;
   • warsztaty:
    • budynek 1 – brak korytarzy
    • budynek 2 – korytarze na pierwszym, drugim piętrze dostępne z klatki schodowej; w części bocznej budynku korytarz na parterze dostępny z drzwi wejściowych;
    • budynek 3 – w części bocznej budynku korytarz na parterze dostępny z drzwi wejściowych;
    • budynek 4– brak
    • budynek 5 – brak
    • budynek 6 – brak
    • budynek 7 – korytarze na pierwszym piętrze dostępne z klatki schodowej;
  2. schody:
   • szkoła: 4 klatki schodowe wewnętrzne dostępne z korytarzy; 1 zewnętrzna prowadząca na pierwsze piętro skrzydła B
   • warsztaty:
    • budynek 1 – brak
    • budynek 2 – klatka schodowa wewnętrzna dostępna z korytarzy,
    • budynek 3 – brak
    • budynek 4– brak
    • budynek 5 – brak
    • budynek 6 – zewnętrzna prowadząca do części bocznej budynku,
    • budynek 7 – klatka schodowa wewnętrzna dostępna z korytarzy,
  3. windy
   • szkoła: brak
   • warsztaty:
    • budynek 1 – brak
    • budynek 2 – brak
    • budynek 3 – brak
    • budynek 4– brak
    • budynek 5 – brak
    • budynek 6 – brak
    • budynek 7 – brak
 3. Opis dostosowań budynku:
  • w budynkach szkoły i warsztatów 1-6 brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych; w budynku 7 warsztatów – platforma przy schodach wewnętrznych.
  • w budynkach brak oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących;
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna na parterze budynku nr 7.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  brak miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
  brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W przypadku problemów z dostępnością Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie w Lublinie prosimy o kontakt do sekretariatu ZSS. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 466 40 22 lub poprzez e-mail . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-18


Klauzula informacyjna RODO w zakresie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s. 1), dalej „RODO”, Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie; dane adresowe: al. J. Długosza 10a, 20–054 Lublin.
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: Witold Przeszlakowski. Kontakt: email: , tel: 81 466 1770 lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania są:
  1. przepisy Kodeksu Pracy i ustawa o pracownikach samorządowych oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, oraz inne przepisy prawa.
  2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
  3. niezbędność do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO).
  4. niezbędność do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy (art. 9 ust. 2 lit. h) RODO).

W zakresie stosowania monitoringu:

  1. 108a ustawy Prawo oświatowe w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz mienia Szkoły;
  2. oraz art. 22 2 ustawy Kodeks pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
  3. 22 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy w związku ze stosowaniem monitoringu służbowej poczty elektronicznej lub innych form monitoringu w celu zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy,

4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

5. Dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa:

  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
  6. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymywania od nas swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody;
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego w Lublinie

Ryszard Morawski