Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Projekt „Profesjonalny Diagnosta – Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów
i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie”


Projekt Profesjonalny Diagnosta – Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie” realizowany jest w okresie od 01.05.2018 r. do 31.08.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Wartość projektu ogółem: 699 013,40 zł, w tym dofinansowanie 629 112,06 zł i wkład własny niefinansowy: 69 901,34 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli  i uczniów  Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie  i doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne systemy diagnostyczne do września 2020 r.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych minimum 192 uczniów oraz 12 nauczycieli.

Działania realizowane w projekcie:

  • organizacja szkoleń  i kursów doskonalących dla nauczycieli;
  • organizacja stażu dla nauczyciela u pracodawców;
  • organizacja zajęć specjalistycznych podnoszących umiejętności i kompetencje uczniów;
  • organizacja staży dla uczniów u pracodawców;
  • doposażenie pracowni mechatroniki samochodowej w 3 nowoczesne systemy diagnostyczne do ćwiczeń praktycznych: system sterowania silnikiem ZS typu „Common Rail”, system zintegrowany typu Motronic, system poduszek powietrznych SRS.

 

Pliki do pobrania:

Szkolenia:

  1. Szkolenie: Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych. Platformy informacyjne.

  2. Szkolenie: Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych. Platformy informacyjne.

  3. Szkolenie: Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych. Platformy informacyjne.
  4. Szkolenie w ramach projektu „Profesjonalny Diagnosta – Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie”