Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024″

Przekazujemy informację:

w dniu 1 września 2023 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach nowych programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie w ramach Priorytetu X Lepsza edukacja, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027:

  • Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024” skierowany jest do uczniów kształcących się w formie dziennej w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe tj. uczniów technikum, uczniów szkoły artystycznej, uczniów szkoły policealnej i uczniów szkoły branżowej I i II stopnia, mieszkających lub uczących się w województwie lubelskim, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, przez co należy rozumieć niekorzystną sytuację materialną ucznia (rodziny ucznia), wynikającą z niskiego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie lub posiadanie przez ucznia orzeczenia o niepełnosprawności lub posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2023 r. do 30.06.2024 r., w kwocie 600 zł miesięcznie – uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wymienione programy dofinansowane są przez Unię Europejską, realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Szczegółowe informacje dotyczące programu: regulaminy i wymagane dokumenty, znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce Stypendia uczniowskie”.