Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, przysługuje uczniom szkół, wychowankom ośrodków oraz słuchaczom kolegiów do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Wnioskodawcą może być rodzic (opiekun prawny) lub jeśli uczeń ukończył 18 lat składa go osobiście. Termin składania wniosków: do 15 września danego roku szkolnego.

Kryteria przyznania świadczenia:

  • zamieszkiwanie na terenie Miasta Lublin,
  • bycie uczniem/słuchaczem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 528 zł netto oraz jednocześnie wystąpi przynajmniej 1 z poniższych okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe.

Dochód podajemy z miesiąca poprzedzającego składanie wniosku czyli w tym przypadku z sierpnia 2021 r.

Wniosek można złożyć na trzy sposoby:

  1. wypełnić wniosek na stronie stypendia.edu.lublin.eu uprzednio rejestrując się standardowo i złożyć osobiście w UM używając podpisu elektronicznego
  2. wypełnić wniosek na stronie stypendia.edu.lublin.eu uprzednio rejestrując się standardowo, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole
  3. wypełnić wniosek w wersji papierowej i złożyć w szkole (tak jak miało to miejsce dotychczas)

Wnioski można pobrać ze strony stypendia.edu.lublin.eu uprzednio rejestrując się i pobierając wzór z zakładki „stypendia – informacje o procedurze”, w gabinecie pedagoga lub pobrać z załącznika niniejszego ogłoszenia. W załączniku znajdują się także procedury obliczania dochodu rodziny.

Do pobrania:

Wniosek_o_przyznanie_dla_ucznia_świadczenia_pomocy_materialnej_o_charakterze_socjalnym