Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, przysługuje uczniom szkół, wychowankom ośrodków oraz słuchaczom kolegiów do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Wnioskodawcą może być rodzic (opiekun prawny) lub jeśli uczeń ukończył 18 lat składa wniosek osobiście. Termin składania wniosków: do 15 września danego roku szkolnego.

Kryteria przyznania świadczenia:

  • zamieszkiwanie na terenie Miasta Lublin,
  • bycie uczniem/słuchaczem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 600 zł netto oraz jednocześnie wystąpi przynajmniej 1 z poniższych okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe.

Dochód podajemy z miesiąca poprzedzającego składanie wniosku czyli w tym przypadku z sierpnia 2023 r.

Wniosek można złożyć na trzy sposoby:

  1. wypełnić wniosek na stronie edu.lublin.eu uprzednio rejestrując się standardowo i złożyć-wysłać używając podpisu elektronicznego
  2. wypełnić wniosek na stronie edu.lublin.eu uprzednio rejestrując się standardowo, wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w szkole
  3. wypełnić wniosek w wersji papierowej i złożyć w szkole (tak jak miało to miejsce dotychczas)

Wnioski można pobrać ze strony stypendia.edu.lublin.eu uprzednio rejestrując się i pobierając wzór z zakładki „stypendia – informacje o procedurze”, w gabinecie pedagoga lub pobrać z załącznika niniejszego ogłoszenia.

Do pobrania: wzór wniosku

INFORMACJA – SKŁADANIE WNIOSKÓW ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

Po wejściu na stronę należy kliknąć na pole „LOGOWANIE PRZEZ ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATY DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN” następnie podać nazwę użytkownika i hasło wykorzystywane do logowania do DZIENNIKA VULCAN (dziennika elektronicznego).

W procedurze „Stypendium szkolne o charakterze socjalnym” znajduje się „Instrukcja dla wnioskodawcy” dot. składania wniosku z możliwością autouzupełniania we wniosku danych z bazy UONET w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia ucznia, w celu ułatwienia wpisywania danych we wniosku i zapewnienia prawidłowości ich zapisu.

Ważne jest, aby wprowadzając wniosek zaznaczyć pole: „Szkoły prowadzone przez Miasto Lublin” wpisać część nazwy szkoły np. numer i wybrać szkołę z rozwijającej się listy.