Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Projekt „Staże uczniowskie w branży motoryzacyjnej”


W dniu 1 października 2021 roku wicedyrektor szkoły Karol Mróz wraz z przedstawicielem firmy Elektromechanika Samochodowa Krzysztof Tarka, ubiegłorocznym absolwentem Szkoły, Sebastianem Gąszczykiem wzięli udział w  konferencji zorganizowanej przez Polski Izbę Motoryzacyjną PIM w Warszawie. Na spotkaniu były poruszane zagadnienia związane z realizacją pilotażowego projektu dotyczącego staży zawodowych dla uczniów szkół branży motoryzacyjnej.

Celem głównym projektu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem ram staży zawodowych, opracowanie modelowych programów pnz dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika w branży motoryzacyjnej.

W oparciu o wypracowane materiały w zakresie stażu uczniowskiego pracodawca zyska możliwość wspierania uczniów już w okresie nauki w szkole, wynagradzania wybranych uczniów i ściślejszej współpracy ze szkołą. Pozwoli to na pozyskanie kadr zgodnych z wizją przedsiębiorstwa i wspieranie lokalnego rynku pracy.

W programach stażów zostały ujęte również zagadnienia wykraczające poza obecną podstawę programową, bardzo istotne z punktu widzenia niedalekiej przyszłości, to są treści dotyczące kompetencji oraz umiejętności obsługi, diagnozowania oraz naprawy pojazdów elektrycznych.
Bardzo duży nacisk został położony na przygotowanie programów, szczegółową kontrolę, monitoring oraz pomiar jakości w czasie realizacji stażów.
W konferencji oprócz ww. uczestników uczestniczyli również przedstawiciele Szkół oraz Pracodawców z Radomia, Konina, Torunia.

Projekt pn. Staże uczniowskie w branży motoryzacyjnej realizowany jest w ramach umowy nr POWR.02.15.00-00-2002/20 zawartej pomiędzy Polską Izbą Motoryzacji a Ministerstwem Edukacji Narodowej dnia 30.12.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej pod adresem: http://stazeuczniowskie.pl/