Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.
Kamil Olszak uczeń klasy 2b wziął udział w eliminacjach okręgowych do olimpiady w zakresie: blok B-wynalazczość.