Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Nowe informacje nt. koronawirusa

W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce należy przede wszystkim zachować spokój, na bieżąco śledzić komunikaty i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

 Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

  1. Często myć ręce – Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV. Mycie rąk z użyciem wody z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
  1. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.
  1. Zachować bezpieczną odległość – Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości  z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak  zakażenie  koronawirusem,  kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się  zbyt blisko, można wdychać wirusa.
  1. Unikać dotykania oczu, nosa i ust – Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii to 800-190-590.  Lubelski sanepid pełni całodobowy dyżur telefoniczny pod numerem 693 397 185.

WAŻNE!

Jeżeli zaobserwujemy u siebie symptomy choroby, a wróciliśmy z obszaru ryzyka, należy skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do szpitala zakaźnego (nie korzystając z komunikacji publicznej).