Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Informacje dotyczące ubiegania się o stypendium socjalne

Istnieje możliwość uzyskania przez ucznia stypendium socjalnego jeśli jego rodzina znajduje się w sytuacji trudnej materialnej.

Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia. Mieszkańcy innych miejscowości składają wnioski w Urzędzie Gminy w miejscu swojego zamieszkania.

 Wnioskodawcą powinien być:

  • rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
  • uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 514 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
  • wielodzietności,
  • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • rodziny niepełnej,
  • zdarzenia losowego.

Druki wniosków do pobrania w gabinecie pedagoga.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO 15 WRZEŚNIA 2017 W GABINECIE PEDAGOGA.