Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

1bb - elektromechanik pojazdów samochodowych

Nauka trwa 3 lata.

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • zajęcia techniczne

Nauczany język (jako kontynuacja z gimnazjum):

 • język angielski lub język niemiecki

Kształcąc się w tym zawodzie zdobywasz kwalifikacje do:

 • diagnozowania oraz naprawy mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 • prowadzenia procesu obsługi i naprawy mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Zdobywasz umiejętności:

 • montażu i demontażu w samochodach podzespołów elektrycznych i elektronicznych
 • przeprowadzania napraw lub regeneracji uszkodzonych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych
 • kontrolowania stanu technicznego urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
 • regulacji i sprawdzania działania osprzętu elektrycznego i elektronicznego pojazdu za pomocą urządzeń diagnostycznych
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie  umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B

Możesz zdobyć zatrudnienie w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych
 • zakładach naprawczych pojazdów samochodowych
 • sklepach zajmujących się sprzedażą części samochodowych
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego

Dodatkowe informacje:

            Osiągnięciami szkoły są dobre i bardzo dobre wyniki uczniów na egzaminach zawodowych, jak również liczne nagrody i wyróżnienia w konkurach oraz turniejach motoryzacyjnych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w gmachu szkoły, w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych i specjalistycznych. Szkoła posiada nowoczesną pracownię elektrotechniki i elektroniki oraz  diagnostyki samochodowej. Trzy nowe pracownie komputerowe, certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, wyposażone są w komputery włączone do sieci szkolnej (lokalnej) z bezpośrednim dostępem do Internetu. W dwóch bibliotekach znajdują się bogate księgozbiory ze skomputeryzowanymi katalogami oraz centra multimedialne z bezpośrednim dostępem do Internetu. W procesie dydaktycznym stosowane są nowoczesne metody nauczania, m. in. w ramach nauczania rysunku technicznego i kształcenia z przedmiotów kierunkowych wykorzystuje się technologię komputerową.

         W szkole działają liczne koła zainteresowań, m. in.: informatyczne, fotograficzne, motoryzacyjne, artystyczne i inne oraz szkolny klub sportowy.

        Zajęcia praktyczne odbywają się w budynku Warsztatów Szkolnych oraz w lubelskich firmach samochodowych i mechanicznych. Uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne w dobrze zorganizowanych działach warsztatowych, m. in.: działy pomocnicze, napraw samochodów i stacji kontroli pojazdów.

Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE przeprowadzającym zewnętrzne egzaminy z kwalifikacji w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych.

            Wysoki poziom kadry nauczycielskiej w szkole i w warsztatach szkolnych, dobre wyposażenie szkoły w środki i pomoce dydaktyczne zapewniają naszym uczniom zdobycie wszechstronnego wykształcenia i atrakcyjnego zawodu. Ich kwalifikacje są wysoko oceniane przez pracodawców w naszym regionie, o czym świadczy duża liczba naszych absolwentów zatrudnianych w renomowanych firmach i serwisach samochodowych.