Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Informujemy, że w roku szkolnym 2016/2017 wysokość składki  na rzecz Rady Rodziców wynosi 80 zł. Wpłaty można uiszczać w sekretariacie szkoły w skrzydle A w godzinach 8:00-14.00 lub przelewem na konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Samochodowych
im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie
al. Długosza 10A

PKO BP II o/Lublin 04 1020 3150 0000 3502 0003 0130 (Na potwierdzeniu wpłaty należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę)

Z poważaniem
Rada Rodziców